Darbų sauga

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklės, darbo vietų atitikties įvertinimas norminių teisės aktų reikalavimams.
Patikriname ar įmonėje, bendrijoje dokumentai atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus, kaip vykdoma jų priežiūra. Įvertinus esamą situaciją, pateiksime audito išvadas ir pasiūlymus dėl darbų saugos ir gaisrinės saugos dokumentacijos atnaujinimo, parengimo.

Jums padėsime:Paruošime:Vadovaujantis teisės aktais:
1. Įdiegti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos sistemąParengiame vidinius norminius dokumentus (įsakymus, protokolus, nuostatus) ir paskiriame atsakingus asmenis už darbų saugos vykdymą bei kontrolęLR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 12 str. 1 d. (Naujausia redakcija nuo 2014-07-24)

„Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Naujausia redakcija: 2011-06-02)
2. Parengti sveikatos kontingento pažymą (dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų)Parenkame profesijos, pareigų kenksmingus faktorius, rašomus į asmens medicinines knygeles2000-05-31 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“
(Naujausia redakcija nuo 2010-01-13)
3. Pasirūpinti darbuotojų pirminiu ir periodiniu sveikatos tikrinimuSudarome sveikatos tikrinimo grafiką, užpildome darbuotojams asmens medicinines knygeles, organizuojame sveikatos tikrinimąLR Darbo kodeksas (2002 m. birželio 4 d.) 265 str. (Naujausi,a redakcija: nuo 2015-01-01)

2000-05-31 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. (Naujausia redakcija: 2010-01-13)
4. Paruošti privalomus darbų saugos dokumentusRuošiame darbų saugos instrukcijas, įsakymus, mokymo protokolus, pildome žurnalus ir kitus reikiamus dokumentusLR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170) (Naujausia redakcija nuo 2014-07-24)

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarka (2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-240)

Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (1999 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 102)
5. Paruošti privalomus gaisrinės saugos dokumentus, parengti evakavimo planusRuošiame gaisrinės saugos instrukcijas, pildome gaisrinės saugos žurnalus, vykdome gaisrinės saugos mokymus darbuotojams ir vadovams, braižome evakavimo planusLR Priešgaisrinės saugos įstatymas (2002 m. gruodžio 5 d. Nr. IX-1225)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-07-27, įsak. Nr. 1-223 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Naujausia redakcija nuo 2010-09-01)
6. Sudaryti darbuotojams išduodamų asmens apsaugos priemonių sąrašusSudarome darbuotojų asmeninių apsaugos priemonių (toliau AAP) sąrašus, užpildome AAP korteles ir žiniaraščiusLR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2007 11 26 Nr. A1-331 „Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“
7. Atlikti profesinės rizikos vertinimą darbo vietoseSudarome profesinės rizikos vertinimo darbų planą; atliekame profesinės rizikos vertinimo matavimus (fizinius, fizikinius, ergonominius, cheminius, psichosocialinius ir pan.)LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2012-10-25 Nr. A1-457/V-961 „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“
8. Parengti neblaivumo darbe prevencijos priemonių tvarkąNelaimingų atsitikimų susijusiu su eismu prevencinių priemonių diegimas įmonėje. Nelaimingų atsitikimų susijusiu su neblaivumu prevencinių priemonių diegimas įmonėjeLR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008-06-20 įsakymas Nr. V-181, 1 ir 3 punktų reikalavimas
9. Vadovų, darbdavių, atsakingų asmenų mokymas, kursaiOrganizuojame privalomus darbų saugos, priešgaisrinės saugos mokymus įmonės vadovams ir atsakingiems asmenimsMokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai, 12,13,14p.(2011-06-17 Nr. A1-287/V-611)

Darbdavio paskirto asmens atestavimas (LR darbo kodeksas 2002-06-04 268 str.) (Naujausia redakcija: nuo 2013-03-23)

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011-12-09 įsakymu Nr.V- 305 „Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais atestavimo organizavimo tvarkos aprašas“
10. Prekiaujame gesintuvais:
– milteliniai gesintuvai;
– angliarūgštiniai gesintuvai;
– automobiliniai gesintuvai.
Aprūpiname reikiamais gesintuvais bei vykdome jų techninę priežiūrą (patikrą, pildymą, remontą)Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2010-07-27, įsak. Nr. 1-223 „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“
(Naujausia redakcija nuo 2010-09-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-20 įsakymu Nr. 1-360 „Dėl gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“
11. Ženklai:
– darbų saugos ženklai;
– gaisrinės saugos ženklai;
– evakuaciniai ženklai;
– draudžiamieji ženklai;
– įspėjamieji ženklai;
– pavojingų medžiagų ženklai;
– informaciniai ženklai.
Aprūpiname darbų saugos bei gaisrinės saugos ženklais pagal Jūsų eksploatuojamas patalpas: draudžiamieji, elektrosaugos, gaisrinės saugos, įspėjamieji, evakavimo krypties, pavojingų cheminių medžiagų, pastatų ir patalpų kategorijų, privalomieji, informaciniaiLR socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymas 1999-11-24 Nr. 95 „Dėl saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatų“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas 2005-12-23 Nr. 1-404 „Dėl gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“
Delsti neverta, nes su kiekviena diena rizikuojate įmonės darbuotojų sveikatos saugumu.
Kreipkitės į mūsų kvalifikuotus specialistus, kurie atsakys į Jums iškilusius aktualius klausimus.

Reikia individualaus sprendimo ar patarimo?
Užpildykite žemiau esančią formą arba susisiekite tiesiogiai: