Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, bei Jūsų duomenų tvarkymą pagal galiojančius teisės aktus. Šioje privatumo politikoje (toliau – „Privatumo politika“) nurodytos taisyklės nustato kaip tvarkomi ir kam naudojami Jūsų asmens duomenys šioje interneto svetainėje (tinklapyje) (toliau „Svetainė”) ir/arba mobilių įrenginių programėlėje eUVD.LT (toliau „Programėlė“).

Prisijungdamas, sukurdamas paskyrą arba bet kaip naudodamasis Svetaine, Programėle ar jos paslaugomis, taip pat registracijos Svetainėje, Programėlėje metu pažymėdami langelį „Susipažinau ir sutinku su privatumo politika“ ir/ar naudodamiesi Svetainės ar Programėlės teikiamomis Paslaugomis jūs (toliau Privatumo politikoje, priklausomai nuo konteksto, įvardijama kaip „duomenų subjektas“, „Jūs“, „Jūsų“, „Jums“, „Jus“ ar pan.), patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir įsipareigojate jos laikytis visą naudojimosi paslaugomis (Svetaine ar Programėle) laikotarpį, o, kiek taikoma, ir po naudojimosi paslaugomis pabaigos.

Tuo atveju, jei nesutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis, prašome atsijungti nuo Svetainės, nediegti arba ištrinti Programėlę ir jomis nesinaudoti.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Svetainė ir/arba Programėlė yra skirtą vartotojams teikti Ūkio valdymo deartamentas, MB įmonių grupės paslaugas, susijusias su daugiabučių gyvenamųjų namų administravimu ir su jomis susijusias elektronines paslaugas bei atlikti su tuo susijusias operacijas (pvz. susikurti paskyrą, sudaryti elektroninius sandorius, atsiskaityti už paslaugas bei gauti kitas su vartotojo aptarnavimu susijusias paslaugas („Paslaugos“).

Teikiant Paslaugas Svetainėje ir/arba Programėlėje, yra renkami ir tvarkomi Svetainės ir/arba Programėlės naudotojo ir su Svetainės ir/arba Programėlės naudojimu susiję asmens duomenys. Tai daroma laikantis galiojančių teisės aktų ir šios Privatumo politikos. Suprantame, kad naudojant Svetainę ir/arba Programėlę privatumo ir asmens duomenų apsauga yra svarbūs klausimai, todėl Privatumo politikoje detaliai nurodome, kokius asmens duomenis ir kaip tvarkome, kokias teises turite bei kokios pareigos taikomos tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu.

Paslaugomis (Svetaine ir/arba Programėle) galite naudotis tik susipažinę su Privatumo politika ir įsipareigoję jos laikytis.

Privatumo politika taikoma visų Jūsų asmens duomenų tvarkymui teikiant Paslaugas Svetainėje ir/arba Programėlėje. Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite Svetainės skiltyje „Privatumo politika”.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų, tvarkomų teikiant Paslaugas Svetainėje ir/arba Programėlėje, valdytojas yra Ūkio valdymo deartamentas, MB įmonių grupės bendrovė, administruojanti daugiabutį gyvenamąjį namą, kuriame Jums nuosavybės teise priklauso butas ir/ar kita patalpa.​

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis pats arba pasitelkia duomenų tvarkytoją (tvarkytojus), pvz. technologinių platformų panaudotų Svetainės ir/arba Programėlės veikimui tiekėjus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • administravimo ir su tuo susijusių paslaugų teikimo tikslu, siekiant užtikrinti kokybišką administravimo paslaugų teikimą, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • informavimo apie svarbiausius įvykius Jūsų name (gedimai, avarijos, susirinkimai, energetinių resursų atjungimo, šildymo sezono pradžia ir pabaiga, atlikti darbai ir kt.) tikslais;
 • teikiamų paslaugų plėtros ir su tuo susijusiais tikslais;
 • nuomonės apie teikiamas arba ketinamas teikti paslaugas teiravimosi tikslais;
 • tiesioginės rinkodaros tikslais;
 • klientų mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo tikslu;
 • paslaugų kokybės gerinimo ir (arba) konsultacijų telefonu teikimo tikslais;
 • turto ir bendrų erdvių saugumo užtikrinimo tikslais;
 • nuomonės
 • sutarčių sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslais;
 • kitais teisės aktams neprieštaraujančiais tikslais.

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais aukščiau nenurodytais tikslais, kiek to reikalauja teisės aktai, ir, kai reikia, Jus tinkamai informavę ar turėdami kitą teisėtą tvarkymo pagrindą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik turėdami teisėtą tvarkymo pagrindą:

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • duomenų valdytojo teisėtų interesų įgyvendinimui;
 • sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • tam, kad duomenų valdytojas vykdytų pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Esant poreikiui Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti ir kitais teisės aktuose numatytais pagrindais apie tai, kai būtina pagal teisės aktus, Jus tinkamai informavę.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Mes ar Mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkome su Jūsų naudojimusi Paslaugomis susijusius Jūsų ir kitų asmenų asmens duomenis bei galime automatiškai rinkti techninius Svetainės ir/arba Programėlės generuojamus duomenis Jums naudojantis Paslaugomis ar Svetainės ir/arba Programėlės funkcionalumu (pvz., techninių Svetainės ir/arba Programėlės operacijų įrašai užfiksuojami sistemos žurnale). Įprastai sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose įrašuose užfiksuotų Svetainės ir/arba Programėlės duomenų nesiejame su Jumis, kaip Svetainės ir/arba Programėlės naudotoju, tačiau tam tikrais atvejais (užtikrinti tinkamai sąveikai tarp Svetainės ir/arba Programėlės ir mūsų sistemų bei užtikrinant sistemos saugumą taip pat sprendžiant technines problemas (bei, pvz., fiksuojant Jūsų naudojantis Svetaine ir/arba Programėle duotus sutikimus; pirmą kartą įjungus Svetainę ir/arba Programėlę užfiksuojant Jūsų identifikacinius duomenis) Jus bus galima identifikuoti ar išskirti pagal techninius įrašus užfiksuotus sistemos žurnale. Sistemos žurnale užfiksuotuose techniniuose Svetainės ir/arba Programėlės operacijų įrašuose fiksuojame Jūsų naudojantis Svetaine ir/ar Programėle atliekamus veiksmus, kuriems atlikti Svetainėje ir/arba Programėlėje reikia informacijos, nesaugomos pačioje Svetainėje ir/arba Programėlėje (pvz., veiksmo, kad suvestas slaptažodis, kad slaptažodis (ne)tinkamas, atlikimo faktas, kliento pateikti duomenys, atliktų Svetainėje ir/arba Programėlėje operacijų sąrašas). Tokiais atvejais Svetainės ir/arba Programėlės techniniai duomenys bus teisės aktų nustatyta tvarka traktuojami Jūsų asmens duomenimis ir tvarkomi asmens duomenims tvarkyti nustatyta tvarka.

Teikiant Paslaugas galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis (šiuos asmens duomenis turėsite pateikti, nes to reikalauja teisės aktai arba tokie duomenys būtini norint su Jumis sudaryti ar vykdyti sutartį dėl Paslaugų teikimo; jų nepateikus, negalėsite gauti Paslaugų, naudotis Svetaine ir/arba Programėle):

 • vardas;
 • pavardė;
 • Gyvenamosios vietos (arba nuosavybės teise priklausančio turto) adresas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Kliento kodas;
 • Informaciją apie Jums nuosavybės teise priklausantį butą ir jo duomenys;
 • Informaciją apie įsiskolinimą, jo dydį ir įsiskolinimo istoriją;
 • Atsiskaitomosios sąskaitos numerį;
 • Telefoninio pokalbio įrašus;
 • Jūsų laiškus, raštus ar kitos formos kreipimąsi į duomenų valdytoją Jums kilusiais klausimais. 

Paslaugų kūrimui, vystymui bei kokybės gerinimui galime tvarkyti Jūsų pateiktus (pvz., pranešimas apie klaidą) ir Mūsų sugeneruotus duomenys (pvz., naudojama Paslaugų apimtis), taip pat bet kokią kitą Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kai informuosite Mus apie Svetainės ir/arba Programėlės trikdžius ir klaidas.

Paslaugų siūlymui (tiesioginė rinkodara) galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pasirinktas pranešimų gavimo būdas (trumpąją SMS žinute, el. paštu, Svetainėje ir/arba Programėlėje).

Klientų aptarnavimui elektroninio ryšio priemonėmis (pvz. aptarnavimas ir konsultavimas Paslaugų, Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo ir veiklos sutrikimų šalinimo klausimais), įrodymų surinkimui Mūsų teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslu galime tvarkyti šiuos Jūsų duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, atsakymus į klausimus, el. pašto adresas, informacija, susijusi su klausimu dėl kurio kreipiamasi ar reikia ginti Mūsų interesus. Šiuo tikslu taip pat tvarkysime elektroninių ryšių komunikacijų įrašus, jų datas, laiką ir trukmę.​

Kai kuriuos iš pirmiau nurodytų duomenų sugeneruojame patys. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, kuriuos Mums pateikėte bet kuriuo Privatumo politikoje nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu, Jūs nedelsiant Mus informuosite apie pasikeitusius Jūsų asmens duomenis, kad Mūsų tvarkomi Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi. 

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Turėdami teisinį pagrindą, Jūsų asmens duomenis gauname:

 • tiesiogiai iš Jūsų (kai duomenis pateikiate pats ar Mums prašant ar savanoriškai naudodamiesi Paslaugomis, informuodami apie Svetainės ir/arba Programėlės klaidas);
 • iš viešų šaltinių (pvz., VĮ „Registrų centras“ tvarkomų registrų – Lietuvos Respublikos gyventojų registro, nekilnojamojo turto registro ir pan.);
 • su Jūsų žinia ir iš kitų asmenų.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

Mūsų vardu ir pavedimu Jūsų asmens duomenis tvarko tik apmokyti, asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą užtikrinantys Mūsų darbuotojai arba patikimi, tinkamai instruktuoti ir kontroliuojami informacinių technologijų ir kitų Paslaugoms teikti būtinų paslaugų teikėjai (Jūsų duomenų tvarkytojai), be to, tik tinkamam Paslaugų teikimui būtina apimtimi.

Galime pasitelkti paslaugų teikėjus tiek Lietuvoje, tiek kitoje Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje, tiek ir bet kurioje kitoje pasaulio valstybėje („trečiojoje valstybėje“). Tokiu atveju, jei Mūsų pasitelktas paslaugų teikėjas yra įsteigtas trečiojoje valstybėje, neužtikrinančioje adekvataus Jūsų asmens duomenų saugumo, Mes taikysime reikiamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones (pvz., į sutartis su šiais paslaugų teikėjais įtrauksime asmens duomenų apsaugos sąlygas ir/ar naudosime kitas duomenų perdavimo teisėtumą ir saugumą užtikrinančias priemones), kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo tokiose valstybėse.

Visais atvejais, teikdami Jūsų asmens duomenis kitiems asmenims, taikome technines ir organizacines saugumo priemones, kurios užtikrina, kad Jūsų asmens duomenų gavėjai duomenis tvarkytų tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams ir laikydamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimų duomenų teikimui. 

Jūsų asmens duomenis galime teikti už Ūkio valdymo deartamentas, MB įmonių grupės ribų kitiems savarankiškiems duomenų valdytojams (gavėjams) ir teisės aktų reikalaujamais atvejais.

Apie Jūsų asmens duomenų teikimą Jus informuosime, jei tai būtina pagal teisės aktus ir jei toks informavimas neprieštaraus teisės aktams ar nepakenks teisės aktų saugomų interesų gynimui.​

Pateikiame pavyzdinį (nebaigtinį) sąrašą subjektų, kuriems gali būti teikiami asmens duomenys:

 • Duomenų tvarkytojams, kurie duomenų valdytojui arba Jums, ar Jūsų name atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad administruotų klientus; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų veikimą ir palaikymą; bendrovės, kurios spausdina sąskaitas, teikia vaizdo stebėjimo ir ar kitas paslaugas);
 • Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms/išieškančioms skolas;
 • Teismui ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • Duomenų tvarkytojams, teikiantiems klientų aptarnavimo centro (skambučių centro) paslaugas;
 • Duomenų tvarkytojams, kurie, duomenų valdytojo užsakymu, atlieka klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis apklausas;
 • Kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS

Jūsų asmens duomenis tvarkysime minimalų pagal teisės aktus ar Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti būtiną laikotarpį, o po to, jei neturėsime teisėto pagrindo tolesniam tokių asmens duomenų tvarkymui, saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime. Konkretų asmens duomenų saugojimo laikotarpį parenkame atsižvelgdami į asmens duomenų pobūdį ir tvarkymo tikslus.

Įprastai Jūsų asmens duomenis tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį ir 1 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos.

Susirašinėjimo su Jumis Paslaugų teikimo ar Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo klausimais duomenis saugosime visą naudojimosi Svetainėje ir/arba Programėlėje laikotarpį ir 1 metus po naudojimosi Paslaugomis pabaigos.​

Mūsų teisių ir interesų apsaugos tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome įgyvendindami ir gindami savo teises pagal sutartis su Jumis, ir tvarkysime tokį laikotarpį, koks yra būtinas siekiant pasinaudoti Mūsų teisėmis ar apginti pažeistas teises ar interesus, arba tokį laikotarpį, koks yra būtinas laikantis teisės aktuose nustatytų procesinių terminų.

Kai Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu (pvz. tiesioginė rinkodara), Jūsų asmens duomenis tvarkysime atitinkamame sutikime (atitinkamame Privatumo politikos skyriuje) numatytą laikotarpį. Jei kitaip nenurodyta teisės aktuose, Jūsų asmens duomenų tvarkymo dokumentus (sutikimų, su kuriais sutikote, pranešimų apie duomenų tvarkymą, su kuriais susipažinote, įrodymus) tvarkysime visą Jūsų naudojimosi Paslaugomis laikotarpį.​

Jūsų asmens duomenis, neturėdami teisinio pagrindo tolesniam tvarkymui saugiai sunaikinsime.

TIESIOGINĖ RINKODARA

Paslaugų siūlymus (pranešimus) teiksime Jums sutikus (pažymėjus atitinkamą laukelį) Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo metu ar bet kada vėliau Svetainės ir/arba Programėlės nustatymuose, o teisės aktų leidžiamais atvejais – ir turėdami teisėtą interesą Jums pranešti apie Paslaugas bei panašias į Jūsų naudojamas Mūsų Paslaugas.

Svetainės ir/arba Programėlės naudojimo metu ar bet kada vėliau Svetainės ir/arba Programėlės nustatymuose pažymėję langelį dėl tiesioginės rinkodaros (pasiūlymų) gavimo, Jūs pasirenkate gauti Mūsų pasiūlymus ir sutinkate, kad Mes, kaip duomenų valdytojas, galėtume su Jumis susisiekti el. paštu, trumpąja sms žinute ir tiesioginiu pranešimu Svetainėje ir/arba Programėlėje, siekdami pasiūlyti Mūsų teikiamas paslaugas ar teirautis Jūsų nuomonės apie jas (tiesioginės rinkodaros tikslu) bei tvarkyti iš Jūsų gautus Jūsų asmens duomenis (telefono numeris, vardas, pavardė, el. pašto adresas, pranešimų gavimo būdas (trumpąją sms žinute, el. paštu, Svetainėje ir/arba Programėlėje)) šio sutikimo pagrindu ir sąlygomis.

Turite teisę nesutikti gauti pranešimų. Duotą sutikimą pranešimams gauti galite bet kada atšaukti nepatirdami neigiamų pasekmių. Tai padaryti galite Svetainės ir/arba Programėlės nustatymų pasirinktyse, panaikindami pasirinktį (pvz., nuimdami varnelę) gauti pasiūlymus.

Jums nesutikus gauti pasiūlymų, neturėsime galimybės Jums pateikti aktualios informacijos.

Gavę prašymą atšaukti duotą sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo (iki atšaukiant sutikimą pateiktų pranešimų) teisėtumui.

Pranešimų apie Mūsų teikiamas paslaugas gavimo tikslu Jūsų asmens duomenis rinksime ir tvarkysime skaitmenine forma saugų tvarkymą užtikrinančiomis priemonėmis. Jūsų asmens duomenis pranešimams siųsti gausime iš Jūsų ir šiuo tikslu jų niekam neatskleisime.

Šio Jūsų sutikimo gauti pranešimus apie Mūsų teikiamas paslaugas pagrindu pranešimus siųsime visą laikotarpį, kol naudositės Svetaine ir/ar Programėle (iki kol nutrauksite Paslaugų teikimo sutartį) arba iki kol atšauksite šį sutikimą.

JŪSŲ TEISĖS

Savo asmens duomenų atžvilgiu turite šias duomenų subjekto teises:

 1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. prašyti susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir pateikti jų kopiją;
 3. prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;
 4. prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
 5. prašyti perkelti tam tikrus savo asmens duomenis;
 6. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 7. tam tikrais teisės aktų nustatytais atvejais pranešti Mums, kad nesutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu;
 8. atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei toks buvo duotas anksčiau;
 9. manydami, kad pažeidžiame Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir/ar dėl neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo reikalauti žalos atlyginimo teisme.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka:

 1. Asmens duomenų taisymas (tikslinimas, atnaujinimas), ištrynimas, apribojimas atliekamas Jūsų prašymu arba Mūsų iniciatyva įgyvendinant teisėtus (pvz., vidaus administravimo) tikslus. Visos kitos Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės įgyvendinamos tik Jūsų prašymu.
 2. Jūsų prašymai įgyvendinti duomenų subjekto teises turi atitikti Privatumo politikos ir teisės aktų reikalavimus. Neatitinkantys šių reikalavimų prašymai gali būti laikomi nepagrįstais ir nevykdomi. Įgyvendinsime tik pagrįstus, nepiktnaudžiaujant teise pateiktus prašymus ir tik įsitikinę prašymą pateikusio asmens (ir atstovo) tapatybe ir teise pateikti prašymą.
 3. Jūsų teisių įgyvendinimo prašymus vykdome tik gavę laisvos formos rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės (ar kelių teisių) įgyvendinimo. Prašymas turi būti pateiktas įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių, įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, prašyme turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Mums turite pateikti el. paštu, ar asmeniškai atvykę į Mūsų biurą (Ozo g. 12A, Vilnius) arba paštu atsiųsdami Mūsų biuro adresu.
 4. Prašymas turi būti Jūsų pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymas ir kartu su prašymu pateikiami dokumentai, jei jie privalomi pagal žemiau aprašytą Jūsų arba Jūsų atstovo tapatybės nustatymo tvarką, arba prašymas nepasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, turi būti pateikiami įprastai kompiuterio skaitomu formatu pakankamai ryškūs ir įskaitomi (pvz., skenuotas pdf dokumentas).
 5. Tapatybei nustatyti ar prašymui patikslinti galime prašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos.
 6. Jūsų prašymą pateikusio duomenų subjekto (ir jo atstovo) tapatybę nustatysime pagal prie prašymo pridėtą(-us) notariškai patvirtintą(-us) asmens tapatybės dokumento(-ų) kopiją(-as) arba Jums pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pateikiant Jūsų atstovui pagal įstatymą ar pagal pavedimą, kartu su prašymu būtina pateikti atitinkamai atstovavimo teisę patvirtinančio dokumento (pvz., civilinės būklės akto), patvirtinto notariškai, ar įgaliojimo, patvirtinto notariškai, kopiją. Nepasirašius prašymo (įskaitant kvalifikuotu elektroniniu parašu) ir (ar) nepridėjus prie prašymo reikalaujamo(-ų) dokumento(-ų) kopijos(-ų), laikysime, kad Jūsų prašymas nepagrįstas ir nebus vykdomas. Prašymą ir kartu su prašymu pateiktus dokumentus saugosime prašymo vykdymo metu ir 3 metus po prašymo įvykdymo, o po to saugiai sunaikinsime;
 7. Prašymai įgyvendinami ar atsisakoma (nurodant motyvus) tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo Privatumo politiką ir teisės aktus atitinkančio prašymo pateikimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais (pvz., jei prašymas susijęs su didele asmens duomenų apimtimi) iš anksto pranešant Duomenų subjektui. Atsakymą pateiksime Jums tokiu būdų, kurio atsiuntėte prašymą;
 8. Neatlygintinai Jūsų prašymą įprastai vykdysime 1 kartą per kalendorinius metus. Piktnaudžiaujant teise pateiktų ar pakartotinių Jūsų iš esmės analogiško turinio prašymų, teikiamų nepraėjus 1 kalendoriniams metams nuo paskutinio analogiško prašymo įgyvendinimo (ar pagrįsto atsisakymo įgyvendinti tokį prašymą) dienos, ypač jei tuo laikotarpiu neįvykdėme esminių asmens duomenų tvarkymo pakeitimų, įgyvendinimui patiriamus kaštus galėsime Jūsų prašyti Mums kompensuoti arba tokį prašymą galėsime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti. Prašymą taip pat galime laikyti nepagrįstu ir jo neįgyvendinti, jei: jame nebus nenurodyta, kokią konkrečiai teisę siekiama įgyvendinti; jame nebus pateikta Privatumo politikoje ar pagal teisės aktus prašymui būtina informacija; toks prašymas negalimas pagal teisės aktus ar Privatumo politiką; prašymas kitaip akivaizdžiai nepagrįstas; prašymas pateiktas piktnaudžiaujant teise; Jūsų asmens duomenų netvarkome; kartu su prašymu nepateikti (ar pateikti netinkami) dokumentai Jūsų (ar Jūsų atstovo) tapatybei identifikuoti; prašymą pateikęs asmuo nėra tinkamai įgaliotas ar neturi teisės pateikti prašymo; teisės aktai nenumato galimybės tenkinti prašymo. Įgyvendindami Jūsų prašymus, nepateiksime Mūsų komercine paslaptimi esančios informacijos ir kitų duomenų, kurių duomenų subjektui neteikti leidžia teisės aktai.

Teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą įgyvendiname pateikdami informaciją Privatumo politikoje, informaciniuose pranešimuose Svetainėje ir/arba Programėlėje ir kitais kanalais.

Įgyvendindami teisę susipažinti su savo asmens duomenimis galite gauti patvirtinimą, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis; informaciją, kokias Jūsų asmens duomenų kategorijas tvarkome, iš kokių šaltinių juos surinkome, kokiu tikslu juos tvarkome, kokioms gavėjų kategorijoms teikiame, koks tokių duomenų saugojimo laikotarpis; informaciją apie automatinį sprendimų priėmimą ar Jūsų profiliavimą (jei vykdoma); informaciją apie asmens duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų (jei vykdoma). Prašant pateiksime asmens duomenų kopiją Mūsų parinktu tinkamu formatu ir laikmenoje.

Identifikavę, kad tvarkome neteisingus, neišsamius ar netikslius Jūsų asmens duomenis, galite prašyti šiuos asmens duomenis ištaisyti ar ištrinti. Gavę prašymą ištaisyti asmens duomenis, sustabdysime tokių duomenų aktyvų tvarkymą, išskyrus saugojimą, patikrinsime asmens duomenų tikslumą, ir, jei taikoma, ištaisę neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis, atnaujinsime ištaisytų asmens duomenų tvarkymą.

Teisės aktų nustatytais atvejais galite prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju prašyme turite nurodyti apribojimo pagrindą, apribojamų asmens duomenų apimtį ir prašomą ribojimo taikymo laikotarpį. Jei nustatomas pagrindas apriboti asmens duomenų tvarkymą, atskirsime apriboto tvarkymo asmens duomenis nuo kitų asmens duomenų ir sustabdysime ribojamų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, ir, jei taikoma, Jums apie tai pranešime. Apriboto tvarkymo asmens duomenis galėsime tvarkyti tik teisės aktais nustatyta apimtimi ir atvejais. Apribojus tam tikrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gali būti neįmanoma užtikrinti visiško ar tinkamo Svetainės ir/arba Programėlės funkcionalumo ar Paslaugų teikimo.

Teisės aktuose numatytais atvejais ir apimtimi įgyvendinsime Jūsų teisę ištrinti visus ar dalį (išskyrus teisės aktų reikalaujamus toliau tvarkyti) Mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų (teisė būti pamirštam). Gavę tokį prašymą, prašomus trinti duomenis (tiek, kiek tai neprieštaraus Mūsų pareigoms pagal teisės aktus) saugiai ir neatkuriamai sunaikinsime bei, jei įmanoma, informuosime Mums žinomus tokių asmens duomenų gavėjus apie Jūsų prašymą. Neturėdami protingos techninės galimybės vienu metu ištrinti visų Jūsų asmens duomenų kopijų iš visų informacinių sistemų ar atsarginių kopijų, Jums pranešime, kada duomenys galės būti visiškai pašalinti iš Mūsų sistemų.

Įgyvendindami teisę į asmens duomenų perkeliamumą (juos gauti įprastu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu ar reikalauti perduoti kitam duomenų valdytojui), prašyme turėtumėte papildomai nurodyti: ar prašote gauti asmens duomenis pats, ar prašote perduoti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui tiesiogiai (šiuo atveju turėtumėte tiksliai nurodyti ir tokį duomenų gavėją, gavėjo informacinę sistemą, į kurią prašote perkelti duomenis, pageidaujamą duomenų perkėlimui naudotiną formatą), taip pat prašomus perkelti savo asmens duomenis (apimtį), duomenų perkėlimo tikslus. Prašymas perkelti asmens duomenis gali būti reiškiamas tik ribotų asmens duomenų atžvilgiu: t.y. tik dėl tų asmens duomenų, kurie tvarkomi automatinėmis priemonėmis, kurie tvarkomi sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu ir kurie Jūsų tiesiogiai pateikti Mums ar Mūsų tiesiogiai fiksuoti (nenaudojant specialių algoritmų) Jums naudojantis Paslaugomis.

Jūsų asmens duomenis tvarkant sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti anksčiau duotą sutikimą (pvz., Svetainės ir/arba Programėlės nustatymų pasirinktyse panaikinant pažymėtus langelius arba pateikdami aukščiau nurodytą prašymą). Gavę informaciją apie duoto sutikimo atšaukimą, nedelsiant nutrauksime asmens duomenų tvarkymą sutikimo pagrindu, tačiau sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

STATISTINĖS INFORMACIJOS TVARKYMAS BEI SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Siekiant užtikrinti Jūsų tinkamą galimybę naudotis Svetaine, Programėle ir Paslaugomis, naudojame Paslaugoms suteikti būtinas technologijas – naudotojų įrenginių techninių parametrų, lokacijos, atliktų Svetainėje ir/arba Programėlėje techninių veiksmų ir kt. tvarkymui. Jokių duomenų, pagal kuriuos Jus galėtume betarpiškai identifikuoti ar išskirti iš asmenų grupės, naudojant šią technologiją nebus surinkta ir tvarkoma, o fiksuojamų techninių duomenų pagrindu Jūsų identifikuoti neįmanoma. Technologijos būtina tinkamam Paslaugų suteikimui, todėl bus taikoma, kol naudosite Svetainę ir/arba Programėlę. Technologinius sprendimus šiam tikslui teikia Mūsų pasitelkti patikimi tiekėjai (pvz., Google Inc.).

Slapukai (angl. „cookie“) – tai laikmenos, išsaugančios informaciją Jūsų įrenginyje. Naudojantis Svetaine į Jūsų įrenginį gali būti įrašomi sesijos slapukai, identifikuojantys sesiją ir techninius vartotojo parametrus.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti: www.AllAboutCookies.org. Slapukus kontroliuojate Jūs, todėl galite bet kuriuo metu jų atsisakyti arba juos sunaikinti (ištrinti, išdiegti), koreguodami Svetainei taikomus leidimus savo galiniame įrenginyje, išvalant talpyklą arba perinstaliuojant galinį įrenginį.

Naudojantis Programėle į Jūsų įrenginį įrašomos Programėlės bylos ir jos veikimui reikalingos bylos.

DUOMENŲ SAUGUMAS

Taikome tinkamas saugumo priemones (įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų šifravimą, perdavimo kanalų ir tinklo apsaugą, prieigos teisių valdymą), kad apsaugotume Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenys nuo neleistinos prieigos, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. Jei, nepaisant taikomų saugumo priemonių, įvyktų asmens duomenų saugumo pažeidimas, galintis turėti dideles neigiamas pasekmes Jūsų teisėms, apie tai Jus nedelsdami informuosime. Mes taip pat griežtai laikysimės visų įstatymuose nustatytų pareigų dėl pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus.

KONTAKTAI

 Turėdami klausimų dėl Privatumo politikos, Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar siekdami įgyvendinti savo teises, prašome kreiptis į Mus el. paštu: duomenuapsauga@uvd.lt

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Galime bet kada savo nuožiūra pakeisti Privatumo politiką ar jos dalį. Tokie pakeitimai įsigalioja atnaujintą Privatumo politiką paskelbus Svetainėje ir/arba Programėlėje.

Prašome Jūsų reguliariai peržiūrėti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Planuodami esminių Privatumo politikos pakeitimų, Jums apie tai iš anksto pranešime Svetainėje ir/arba Programėlėje paskelbtu pranešimu ar kitu būdu.

Nesutikdami su atliktu Privatumo politikos pakeitimu, neturite teisės naudotis Svetaine, Programėle ir/ar Paslaugomis.

Privatumo politika pateikiama lietuvių kalba.