Renovacija

 1. Žingsnis. Organizuojamas daugiabučio namo butų savininkų susirinkimas. Susirinkime priimami sprendimai:
  • Priimamas sprendimas dalyvauti modernizavimo programoje;
  • Įgaliojimų suteikimas bendrojo naudojimo objektų valdytojui (administruojanti įmonė, bendrijoje pirmininkas arba kitas asmuo);
  • Išrenkama ne mažiau 3 asmenų pirkimo komisija;
  • Priimamas sprendimas atlikti užsakyti namo modernizavimo projektą;
  • Kiti susirinkime svarstytini klausimai – finansiniai, kaupiamosios lėšos, projekto įgyvendinimo administravimo lėšos ir pan.
 2. Žingsnis. Kreipimasis į finansuotoją dėl preliminarios informacijos apie reikalavimus banko kreditui gauti.
 3. Žingsnis. Organizuojamas konkursas investicijų plano rangovui (projektavimo įmonei) atrinkti, parengiama paslaugų pirkimo ataskaitą. Ji pateikiama VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūrai (BETA). Gavus BETA pritarimą, atrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikia informaciją apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, preliminari jų kaina ir kiti susiję klausimai.
 4. Žingsnis. Viešas investicijų plano aptarimas. Aptarimas organizuojamas namo savininkų susirinkime, kuriame, išsakomos pastabos, pageidavimai, pagal kuriuos patikslinamas investicinis planas.
 5. Žingsnis. Investicijų plano suderinimas. BETA įvertina, ar rangovo pateikta informacija atitinka teisės aktus, techninius reikalavimus.
 6. Žingsnis. Organizuojamas butų savininkų susirinkimas dėl pritarimo suderintam su BETA Investicijų planui, protokolas pristatomas BETA.
 7. Žingsnis. Paraiška bankui. Pasirinktam bankui pateikiama paraiška kreditui gauti ir investicijų planą, kitus reikiamus, papildomus dokumentus.
 8. Žingsnis. Organizuojami konkursai techniniam projektui ir techninei priežiūrai (parengiama paslaugų pirkimo ataskaitą, kuri pateikiama BETA, gaunamas BETA pritarimas).
 9. Žingsnis. Organizuojamas rangos konkursas (parengiama paslaugos pirkimo ataskaita, kuri pateikiama BETA, gaunamas BETA pritarimas).
 10. Žingsnis. Pasirašoma kredito sutartis su banku.
 11. Žingsnis. Pradedami namo renovacijos darbai.
 12. Žingsnis. Valstybės paramos paskyrimas. Valstybės parama išmokama baigus investicijų plane numatytus darbus ir namo valdytojui pateikus BETA prašymą dėl valstybės paramos.