Techninė apžiūra

Statinio konstrukcijų techninė apžiūra (apžiūrima: fasadas, cokoliai, pamatai, nuogrindos, laiptinės, rūsiai, stogas, parapetai, nuolydžiai, aktas (probleminės vietos fotofiksacija, defektų aprašymas, rekomentacijos, komisijosparašai) įrašas techninės priežiūros žurnale, sertifikatai. Kaina priklauso nuo namo kvadratūros. Esant didesniam namų skaičiui taikomos nuolaidos.

Skolų administravimas, mokėjimo pranešimu spausdinimas, automatinis vokavimas, siuntimas ir priminimas apie skolas

Visiems butų savininkams į pašto dėžutes, el. paštus (jeigu yra poreikis) kas mėnesį bus sumėtomi atsiskaitymo lapeliai. Nauja ir profesionalia įranga spausdiname ir vokuojame įvairias sąskaitas ir mokėjimo pranešimus už komunalines ir kitas paslaugas teikiančioms bendrijoms. Taip skolų administravimas atsiskaitymų valdymas, priminimai apie artėjančius mokėjimus ar įsiskolinimus klientams Jūsų bendrijos arba vienaskola.lt vardu visomis ryšių priemonėmis SMS, el paštu, taip pat fiziniais skambučiais skolininkams. Tai greičiausias ir paprasčiausias būdas atgauti bendrijai pinigus. Savo darbe taikome tik teisėtus ir naujausius skolų išieškojimo sprendimus. Jei pinigų nepavyksta išieškoti ikiteisminiu keliu, siūlome paruošti dokumentus skolos priteisimui. Greitai ir profesionaliai ruošiame visų rūšių teisinius dokumentus. Užsakius šią paslaugą, bendrijos pirmininkui nuo pečių nukrenta didelių rūpesčių našta. Plačiau www.vienaskola.lt

Elektros izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai

ią paslaugą atliekame greitai ir kokybiškai, turime atestuotus specialistus ir ne vienerę metų patirtį. Vadovaujantis Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281., elektros varžų matavimai privalomi visoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant. Kaina priklauso nuo namo aukštų. Esant didesniam namų skaičiui taikomos nuolaidos

Paslaugų rangos ir darbų pirkimo taisyklės

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-913 patvirtintas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų taisyklės

Darbo saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklės, darbų saugos kursai

Darbuotojų saugos ir svaikatos įstatymas numato, kad įstaigos turinčios samdomų darbuotojų, privalo pasirūpinti darbų saugos dokumentais, bei turėti kvalifikaciją, leidžinčią instruktuoti darbuotojus Nuo 2010 m. rugsėjo mėn. 1 d. įsigaliojo naujos „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2005, Nr. 26-852; Žin., 2010, Nr. 99-5167; Žin., 2011, Nr. 100-4727; Žin., 2012, Nr. 118-5970), kurių bendrieji gaisrinės saugos reikalavimai yra privalomi kiekvienai Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiai įmonei, įstaigai, organizacijai, savo veikloje eksploatuojančiai nekilnojamus ir kilnojamus daiktus, kuriems yra nustatyti priešgaisrinės saugos reikalavimai, nepriklausomai nuo jos nuosavybės formos. Pabrėžtina, kad minėti gaisrinės saugos reikalavimai yra privalomi ir fiziniams asmenims. Be šių taisyklių, būtina laikytis ir kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (pvz.: LR Priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518 su vėlesniais pakeitimais), Statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ (Žin., 2004, Nr. 54-1851 su vėlesniais pakeitimais), Civilinės aviacijos priešgaisrinės saugos taisyklių (Žin., 2001, Nr. 19-624), Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių (Žin., 2010, Nr. 152-7772) ir kt.). Už minėtų norminių teisės aktų reikalavimų pažeidimus įstatymai numato administracinę atsakomybę (LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1 su vėlesniais pakeitimais) 77, 831, 832, 121 str., 192 str., 1921, 226, 259 straipsniai).

Energetinis pasas

Pastatų techninis – energetinis pasas yra vienas iš pastatų techninės priežiūros dokumentų. Pagal STR 01.12.07:2004 techninis – energetinis pasas privalomas tiek gyvenamiesiems, tiek negyvenamiesiems pastatams, kurių naudingasis plotas yra didesnis kaip 1000 m² (mažesniems pastatams ruošiamas techninis pasas). Pastato techniniame – energetiniame pase nurodomos pastato techninės, konstrukcinės, energetinės ir ekonominės charakteristikos bei jų pokyčiai po kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Techninį – energetinį pasą reikalinga turėti per visą pastato naudojimo laikotarpį. Pastato techninio – energetinio paso rengėjams nėra keliami reikalavimai, tačiau, siekiant kuo tikslesnio paso, svarbu, kad rengėjai būtų tinkamos kompetencijos ir turėtų patirties rengiant techninius – energetinius pasus. Kiekvieno iš šių dokumentų pastato techninio – energetinio paso parengimo laikotarpis ir kaina priklauso nuo pastato dydžio ir sudėtingumo. Paminėtina, kad rengiant pastato techninį – energetinį pasą ir energinio naudingumo sertifikatą kartu, sumažėja darbo sąnaudos, parengimo laikas ir kaina.

Bendro naudojimo objektų aprašas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. D1-895

Evakuacijos planas

LR Darbo kodekso 266 straipsnis nustato, kad kiekviena įmonė, įstaiga, organizacija ir visi jų padaliniai privalo turėti darbuotojų evakuacijos planus. Darbuotojų evakuacijos planai turi būti įmonės ir jos padalinių informaciniuose stenduose pastebimose vietose. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojai, darbuotojų atstovai privalo būti gerai susipažinę su evakuacijos planais. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 22 straipsnis taip pat skelbia, kad kiekviena įmonė ir visi jos padaliniai privalo turėti darbuotojų evakavimo planus. Su evakavimo planais darbuotojai susipažįsta įsidarbindami įmonėje. Darbuotojų evakavimo planai iškabinami įmonės ir jos padalinių gerai matomose vietose. Darbdavio įgalioti asmenys, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojai, darbuotojų atstovai saugai ir sveikatai privalo būti gerai susipažinę su evakavimo planais, įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo planais ir priemonėmis, kurių privaloma imtis avarijų atvejais. „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (Žin., 2010, Nr. 99- 5167), kurios nustato bendruosius eksploatuojamų objektų, neatsižvelgiant į jų nuosavybės formas, gaisrinės saugos reikalavimus, kurių privalo laikytis visi Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys asmenys, 64 punktas nustato, kad žmonių evakavimo planai statiniuose įrengiami pagal šių taisyklių 6 priede nurodytus reikalavimus.

Investicinis projektas

Tai detalus planuojamo projekto įgyvendinimo aprašymas, kuriame finansiškai ir techniškai pagrindžiami investavimo tikslai, įvertinamas lėšų poreikis, investicijų grąža, įvairios rizikos, numatomi finansavimo šaltiniai ir terminai. Investiciniame projekte įvertinamos visos projekto įgyvendinimo galimybės, parenkamas optimalus įgyvendinimo sprendimas ir visapusiškai pagrindžiami projekto įgyvendinimo būdas, išlaidos, pasekmės ir t.t.

Energetinis sertifikatas

Pastato (statinio ar jo dalies) energetinio naudingumo sertifikavimas - tai procesas, kurio metu nustatomas pastato (jo dalies) skaičiuojamasis energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą (jo dalį) energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Šildymo ir karšto vandens aprašas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 20 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 765 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą“ (Žin., 2003, Nr. 59-2659; 2009, Nr. 117-5010) 1.3 punktu.Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229

Reorganizavimas

Įmonės reorganizavimas - juridinio asmens (įmonės, bendrovės, įstaigos, organizacijos ar pan.) pabaiga be likvidavimo procedūros. Reorganizavimas gali būti atliekamas jungimo ir skaidymo būdais. Juridinių asmenų jungimo būdai yra prijungimas ir sujungimas. Skaidymo būdai yra išdalinimas, padalinimas.

Įstatai

Dar nepasitvirtinote naujų įstatų ir nerandate tam laiko? Mes galime tai atlikti už jus. Be notaro patvirtinimo arba Su notaro patvirtinimu + registrų centru.

Vaizdo duomenų tvarkymo bendrijoje taisyklės

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) 2 straipsnio 17 dalį, pagal kurią vaizdo stebėjimas.duomenų valdytojas, ketinantis vykdyti vaizdo stebėjimą, privalo pranešti Inspekcijai ir registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Dėl duomenų valdytojo, ketinančio vykdyti vaizdo stebėjimą, pareigos registruotis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

Duomenų apsaugos reglamento paketas

(BDAR, angl. GDPR) yra taikomas visoms organizacijoms, kurios naudoja asmens duomenis. Reglamentas įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Jis nustato taisykles, kaip naudoti, tvarkyti ir saugoti ES piliečių asmens duomenis. Organizacijoms, neatitinkančioms reglamento, bus taikomos baudos iki 4% metinės apyvartos.

Juristo konsultacija

Mūsų juristas pakonsultuos jus bet kokiais teisiniais klausimais.

Skolų išieškojimas

Padedame susigražinti skolas, prarastą turtą bei kitas materialines vertybes.

Sezoniniai darbai

Statybų darbai, rekonstrukciniai darbai, renovaciniai darbai, žolės pjovimas (šiltuoju sezono metu), medžių kirtimas ir kt.

Pirmininko paslauga

Mūsų siūloma pirmininko paslauga skirta naujai įsteigtoms arba dar tik besikuriančioms daugiabučių namų savininkų bendrijoms

Skelbimų lentos ir pašto dėžutės

SUSISIEKITE SU MUMIS

KONTAKTAI